പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് അഡ്വ. കെ. ശാന്തകുമാരി വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial