ശ്രീ. ആഷാമേനോൻ വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial