ശ്രീമതി. ജ്യോതിബായ് പരിയാടത്ത്, ശ്രീമതി. എസ്. ഷൈലജ എന്നിവർ വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial