ചെയർമാൻ ശ്രീ ടി.കെ. നാരായണദാസ് വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial