പ്രൊഫ. സി.പി. ചിത്രഭാനു വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial