പൊറ്റശ്ശേരി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖസാക്കിലെത്തി ...

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial