വി .ട്ടി .ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സഹോദരനും ,മേഴത്തൂർ ഗ്രന്ഥാശാലാ അംഗങ്ങളും ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ..

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial