തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പി .ജി .വിദ്യാർഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു ....

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial