ഖസാക്ക് @ 50 സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷം സിംഗപ്പൂർ ...

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial