ഖസാക്ക് സ്മാരക കവാടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു (27 -0 2 -2020 )

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial