പാലക്കാടിന്റെ ... ഹൃദയഭിത്തിയിൽ ഇതിഹാസകാരൻ ....

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial