തസ്രാക്ക്' - ഒ.വി.വിജയൻ സ്‌മൃതി പ്രഭാഷണം

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial