"തർപ്പണം" ഒ .വി .വിജയൻ ചരമ ദിനാചരണം

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial