"പാഴുതറയിലെ പൊരുളുകൾ ഒ.വി.വിജയൻ ചരമദിനാചരണം 2022 ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ.എം.ബി.രാജേഷ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു."

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial