ഒ.വി. വിജയൻ ചെറുകഥാ പുരസ്കാരം 2021 ശ്രീ. അംബികാസുതൻ മങ്ങാടിന് (കൃതി: ചിന്നമുണ്ടി)

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial