ഒ.വി. വിജയൻ യുവകഥാ പുരസ്കാരം 2021 ശ്രീ. അർജ്ജുൻ അരവിന്ദിന് (കഥ: ഇസഹപുരാണം)

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial