ഒ.വി. വിജയൻ യുവകഥാ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം 2021 ഡോ:സി.കെ.ശാലിനിക്ക്‌ (കഥ: ലവ്‌ ഹാൻഡിൽസ്‌)

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial