വെക്കാനം - ഉദ്ഘാടനയോഗം - ജൂലൈ 1

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial