'വെക്കാനം' രണ്ടാം ദിനം ഉദ്‌ഘാടനം

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial