ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി ഉദ്‌ഘാടനം

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial