കല്ലടി ഹൈസ്കൂൾ , കുമരംപുത്തൂർ പഠനയാത്ര - 02 - 01 - 2023

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial