കെ.സി.പി.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കാവശ്ശേരി - 25 -01 -2023

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial