ബഹു : മന്ത്രി ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial