ശ്രീ.തേക്കിൻകാട് ജോസഫ് ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial