പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial