മൊഴിയുടെ ചില്ലുജാലകങ്ങൾ – ഒ.വി.വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷം – 2023

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial