വിജയനെ ലോകം അറിയുന്നത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ : ശ്രീ.കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial