സെന്റ്.ആൻസ് സീനിയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മുട്ടിക്കുളങ്ങര

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial