ശ്രീ. കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

Back to Gallery List

© O. V. Vijayan Memorial