ചിതലിയിലെ ആകാശം | ഒ.വി.വിജയൻ ചരമ ദിനാചരണം 2023

Date/Time
Date(s) - 30/03/2023
9:00 am - 6:00 pm

Location
OV Vijayan Smarakam, Thasrak

Categories


ചിതലിയിലെ ആകാശം
ഒ.വി.വിജയൻ ചരമ ദിനാചരണം 2023
മാർച്ച്‌ 30 വ്യാഴാഴ്ച്ച ; മുഴുവൻ ദിന പരിപാടികൾ
ഏവർക്കും തസ്രാക്കിലെ സ്മാരകത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം.

© O. V. Vijayan Memorial