വൃശ്ചികക്കൂറ്

Date/Time
Date(s) - 18/11/2017
10:00 am - 9:00 pm

Location
മറിയുമ്മ സ്മാരക സെമിനാർ ഹാൾ

Categories


സപ്തതിദിനത്തിൽ ശ്രീ. ആഷാമേനോന് ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയുടെയും പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ പബ്ലിക്‌ ലൈബ്രറിയുടെയും ആദരം.

© O. V. Vijayan Memorial