ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക മന്ദിരം

Address
തസ്രാക്ക്, പാലക്കാട്
പാലക്കാട്India


Upcoming Events

  • No events in this location
  • © O. V. Vijayan Memorial