അയിലൂർ ജി.യു.പി.എസ്സിലെ പഠനയാത്ര

അയിലൂർ ജി.യു.പി.എസ്സിലെ 33 വിദ്യാർത്ഥികളടങ്ങുന്ന പഠനയാത്ര 18.02.2019നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial