അലനല്ലൂർ ..എ .എം .എൽ .പി .എസ് .സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖസാക്ക് സന്ദർശിച്ചു …

© O. V. Vijayan Memorial