ഉത്സവം 20201

കേരളീയ തനതു കലകളുടെ പകർന്നാട്ടം ,കളമെഴുത്തും പുള്ളുവൻ പാട്ടും ,പൊറോട്ടംകളി, 26.02.2021ന് .വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് തസ്രാക്കിലെ ഒ .വി .വിജയൻ സ്മാരകത്തിൽ

© O. V. Vijayan Memorial