എടപ്പള്ളം ഹൈസ്‌കൂളിലെ വിനോദയാത്ര ഖസാക്കിലെത്തി

എടപ്പള്ളം പി.ടി.എം. യത്തീംഖാന ഹൈസ്കൂളിലെ 75 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും 4.12.2018നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial