എരുത്തേമ്പതി ശ്രീവിദ്യ ഹൈസ്കൂളിലെ യാത്രാസംഘം ഖസാക്കിലെത്തി

തസ്രാക്ക്: എരുത്തേമ്പതി ശ്രീവിദ്യ ഹൈസ്കൂളിലെ 20 കുട്ടികളും 2 അദ്ധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന യാത്രാസംഘം 13/10/17നു ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial