എഴുത്തുകാരി ഡോക്ടർ ആർ.ശ്രീലത വർമ്മ ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

സാഹിത്യകാരി ഡോ.ആർ.ശ്രീലത വർമ്മ ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു. ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക സമിതിക്കുവേണ്ടി സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടി.ആർ.അജയൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഏറെനേരം സ്മാരകത്തിൽ ചെലവഴിച്ച അവർ സ്മാരകത്തിന്റെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.

© O. V. Vijayan Memorial