എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ, പുന്നപ്പാടം, ആലത്തൂർ – 21 -01 -2023

ആലത്തൂർ പുന്നപ്പാടം എ.എം.എൽ.പി. സ്കൂളിലെ 37 കൊച്ചുകൂട്ടുകാരും അദ്ധ്യാപകരും പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial