എ.എൽ.പി.എസ്. മേലാറ്റൂർ പഠനയാത്ര – 20 -01 -2023

എ.എൽ.പി.എസ്. മേലാറ്റൂർ സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ 107 വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം സന്ദർശിച്ചു

© O. V. Vijayan Memorial