ഏകദിന വനിതാ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് തസ്രാക്കിൽ – 25.12.2021

© O. V. Vijayan Memorial