ഒന്നാം ദിന വരകളിലൂടെ തസ്രാക്ക് ….

© O. V. Vijayan Memorial