ഒ.വി. വിജയൻ ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി

ഒ.വി. വിജയൻ ഉപഹാരങ്ങൾ ശ്രീ.പി.യു. കൃഷ്ണൻ തിരുപ്പൂർ ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീ.ടി.കെ. നാരായണദാസിനു കൈമാറുന്നു.

© O. V. Vijayan Memorial