ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷം, കാവ്യാഞജലി.02.07.2021

ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്
നടന്ന കാവ്യാഞ്ജലി ശ്രീ.പി .ടി .നരേന്ദ്രമേനോൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ,

© O. V. Vijayan Memorial