ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷം,സമാപന സമ്മേളനം .02.07.2021

ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷം,സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ബഹു :കേരള സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ .സജി ചെറിയാൻ ഓൺ ലൈൻ വഴി നിർവ്വഹിക്കുന്നു .02.07.2021

© O. V. Vijayan Memorial