ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം.02.07.2021

© O. V. Vijayan Memorial