ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷO. 02.07.2021

ഒ .വി .വിജയൻ ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു ബഹു .കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ .എം .ബി .രാജേഷ് തസ്രാക്കിലെ ഒ .വി.വിജയൻ പ്രതിമയിൽ പുഷ്‌പഹാരമണിയിക്കുന്നു ..

© O. V. Vijayan Memorial