ഒ.വി. വിജയൻ യുവകഥാ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം 2021 ഡോ:സി.കെ.ശാലിനിക്ക്‌ (കഥ: ലവ്‌ ഹാൻഡിൽസ്‌)

ഒ.വി. വിജയൻ യുവകഥാ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം 2021 ഡോ:സി.കെ.ശാലിനിക്ക്‌ (കഥ: ലവ്‌ ഹാൻഡിൽസ്‌) ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ.എം.ബി.രാജേഷ്‌ സമർപ്പിക്കുന്നു.
ശ്രീ. രാജേഷ്മേനോൻ പ്രോത്സാഹന പുരസ്കാരജേതാവിനെയും കൃതിയെയും പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. ശ്രീ. മോഹൻദാസ്‌ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പ്രശസ്തിപത്രം വായിച്ചു.

© O. V. Vijayan Memorial