ഒ.വി.വിജയൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാര സമർപ്പണം

ഒ.വി.വിജയൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാര സമർപ്പണം പരിപാടിയിലേക്ക്‌ ഏവർക്കും സ്വാഗതം.
വേദി: ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരകം, തസ്രാക്ക്‌
തിയ്യതി: 2020 മാർച്ച്‌ 14

© O. V. Vijayan Memorial