ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക കഥാ പുരസ്കാരം 2023 കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഒ.വി.വിജയൻ സ്മാരക
കഥാ പുരസ്കാരം 2023
കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

© O. V. Vijayan Memorial